Create your own web pages in minutes...
Compartiment Relatii cu publicul, Mass-Media

Componenta compartimentului:
  • Consilier Superior Chirita Elena Liana
  • Consilier Superior Vacaru Larisa


Ce sunt informatiile de interes public
conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003
Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a)informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b)informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c)informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c)informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d)informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e)informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
f)informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
g)informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.
Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.
Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite conditiile tehnice necesare, si în format electronic, la adresa de mai jos:
- tgcarbunesti@gj.e-adm.ro

Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
Solicitarea în scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a)autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b)informatia solicitata, astfel încât sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c)numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. În cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica în termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

Persoane responsabile cu implementarea Legii 544/2001:
- Consilier Superior: Chirita Elena Liana


Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Ultima actualizare 04.04.2024