Create your own web pages in minutes...
   Compartimentul audit intern, este prevazut in statul de functii cu un singur post de auditor intern, Chiritoiu-Mitru Elena.
Principalele atributii ale compartiemntului de audit intern din cadrul Primariei Tg.Carbunesti sunt :
- da asigurari si consiliere conducerii institutiei pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa îsi îndeplineasca obiectivele pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si proceselor de administrare ;
-elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea auditului public intern specifice Primariei Tg.Carbunesti ;
-elaboreaza si deruleaza Planul Anual de audit intern (Sectiunea Asigurare si Sectiunea Consiliere);
- efectueaza audit asupra tuturor activitatilor desfasurate în Primaria Tg.Carbunesti  si a structurilor acesteia (servicii, centrul financiar) ;
-efectueaza misiuni de audit intern de asigurare pentru a evalua daca sistemele de management financiar  si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;
- auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea: angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare ; plati asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare; vanzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare;
       - evalueaza controlul intern managerial ;
- evalueaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare - programare,   organizare - coordonare, urmarire si control al îndeplinirii dispozitiilor;
- identifica slabiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programare / proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz ;
-examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, evaluând erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele;
-propune masuri si solutii pentru recuperarea prejudiciilor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz ;
-evalueaza sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obtinute ;
-întocmeste un raport care sa însoteasca situatiile financiare anuale ale institutiei si care sa prezinte, în sinteza, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilitatii sistemului contabil, recomandarile formulate si stadiul implementarii acestora ;
-efectueaza misiuni de audit intern de consiliere menite sa aduca plusvaloare si sa îmbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa îsi asume responsabilitati manageriale ;
-asigura consultanta, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentând soluuii pentru eliminarea acestora;
-obtine informatii suplimentare pentru cunoasterea în profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, în vederea facilitarii întelegerii de catre personalul care are ca responsabilitate implementarea acestora;
-verificarea corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii;
-furnizeaza cunostinte teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, în vederea formarii si perfectionarii profesionale;
-efectueaza audit ad - hoc de asigurare si de consiliere ;
-raporteaza periodic primariului orasului Tg.Carbunesti si altor structuri abilitate asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
-elaboreaza rapoarte periodice cu privire la activitatile de audit public intern si le înainteaza organelor în drept ;
-informeaza UCAAPI /structurile teritoriale ale acesteia  despre recomandarile neînsusite de catre entitatea publica auditata, precum si despre consecintele acestora ;
-indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale.

Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Ultima actualizare 04.04.2024