Create your own web pages in minutes...
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.


Compartiment Administratie Publica Locala :
- CONSILIER JURIDIC  VADUVA  VASILE-PAUL


Atributii Principale
Atributii:
         - participa la elaborarea proiectelor de acte normative - hotarari ale consiliului local si dispozitii ale primarului, precum si a altor reglementari specifice autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Targu Carbunesti;  
        - participa la  elaborarea  actelor necesare executarii legilor, în vederea realizarii competentei autoritatilor administratiei publice locale ale orasului Targu Carbunesti; 
        - reprezentarea intereselor legitime ale autoritatii administratiei publice locale în fata instantelor de judecata de toate gradele, în raporturile acesteia cu alte autoritati publice, institutii de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, în conditiile legii,  pe baza delegatiei de reprezentare semnata de primarul orasului;
        - verificarea si vizarea de legalitate a documentelor emise în cadrul institutiei : adrese, adeverinte, certificate, anchete sociale etc;
        - formularea de actiuni în instanta, întampinari, note de sedinta, concluzii scrise, alte înscrisuri, motive de apel, motive de recurs si alte cai de atac, în cazurile în care se impun în litigiile pe care le gestioneaza prin pregatirea actelor procedurale necesare asigurarii apararii precum si sustinerea acestora în instanta în toate litigiile în care unitatea administrativ-teritoriala (inclusiv primarul, consiliul local, primaria, comisia locala de fond funciar) este parte, fie ca reclamant, fie ca parat, si au ca obiect orice fel de actiuni civile, funciare, comerciale sau penale, inclusiv litigiile avand ca obiect recuperarea creantelor fiscale, venituri ale bugetului local al orasului, provenite atat din impozite si taxe locale, a caror neplata totala sau partiala se sanctioneaza si este urmarita în instanta, cat si din amenzile aplicate prin procese-verbale de contraventie întocmite în temeiul Legii nr. 50/1991, republicata si actualizata, sau altor acte normative, dupa caz si litigiile cu privire la sanctiunile aplicate prin procese-verbale de contraventie de catre Politia Locala Tg-Carbunesti;
      - analizarea oportunitatii si legalitatii exercitarii cailor de atac împotriva hotararilor pronuntate în dosare si, în cazul în care se impune, exercitarea cailor de atac prevazute de lege sau întocmirea unor referate motivate, cu propunerea de neexercitare a cailor de atac, care urmeaza a fi aprobate de Primarul Orasului Targu-Carbunesti;
      - analizarea oportunitatii si legalitatii formularii de cereri de chemare în judecata, pe baza referatelor aprobate de primar, întocmite de directiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al serviciilor publice, la care sunt anexate toate înscrisurile necesare;
     - tinerea evidentei proceselor în instanta în care institutia este parte, identificarea si propunerea de solutii pentru solutionarea proceselor în beneficiul institutiei;
      - înaintarea catre  Serviciul  Buget, contabilitate, resurse umane si catre Compartimentul Impozite si taxe a cererilor unor persoane fizice sau juridice de achitare a cheltuielilor de judecata sau a altor sume izvorand din hotarari judecatoresti;
      - initierea sau participarea la convocari la conciliere formulate de societati de asigurari, cabinete de avocati,  persoane juridice sau fizice ;
      - solutionarea, dupa furnizarea datelor necesare de catre compartimentele de specialitate, a plangerilor prealabile formulate în baza Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
      - efectuarea procedurii de afisare a citatiilor, hotararilor judecatoresti, publicatiilor de vanzare prin licitatie cand este cazul;
      - urmareste zilnic modificarile legislatiei, studiaza actele normative publicate în Monitorul Oficial al Romaniei si informeaza operativ secretarul general si compartimentele de specialitate cu prevederile specifice activitatii proprii;
      - colaborarea si sustinerea actiunilor în instanta ale avocatilor angajati de autoritatea locala pentru apararea în fata instantelor de judecata în cazurile care impun aceasta, ale actiunilor altor institutii sau persoane fizice sau juridice în care sunt reprezentate si interesele unitatii administrativ-teritoriale Oras Targu-Carbunesti;
       - avizarea contractelor de orice natura în vederea asigurarii legalitatii prevederilor contractuale si contrasemnarea actelor cu caracter juridic care necesita aceasta procedura;
       - urmarirea executarii hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile în care a asigurat apararea institutiei;
       - participarea în comisiile de concurs, comisiile de licitatii sau alte comisii, dupa caz;
       - asigura asistenta de specialitate compartimentelor care propun  initierea proiectelor de hotarari de catre primarul orasului, precum si consilierilor locali;
       - verifica daca sunt îndeplinite conditiile legale de procedura privind includerea pe ordinea de zi, respectiv pe suplimentarea ordinii de zi, a proiectelor de hotarari pe care le înainteaza secretarului general al orasului, în vederea avizarii, sau, dupa caz, întocmeste note cu observatii pe care le înainteaza   
secretarului general al orasului în vederea pronuntarii asupra legalitatii introducerii pe ordinea de zi sau returnarii compartimentelor care le-au propus;
     -  asigura redactarea si semnarea proiectului ordinii de zi de catre secretarului general al orasului si de catre primarul orasului Targu Carbunesti;
     - realizeaza procedura de convocare a consiliului local;
     - întocmeste si difuzeaza catre consilierii locali materialele fiecarei sedinta:  ordinea de zi, proiectele de hotarari însotite de referatul de aprobare, de rapoartele de specialitate si de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate , precum si alte materiale necesare;
     - efectueaza lucrarile de secretariat ale sedintelor consiliului local;
     - participa  la sedintele consiliului local, consemneaza  dezbaterile  si  redacteaza procesul-verbal al sedintelor,  pe baza înregistrarilor audio, asigurand semnarea acestuia de catre presedintele de sedinta si secretarul general al orasului;
      - redacteaza hotararile adoptate de consiliu local în forma aprobata în sedinta de consiliu si asigura semnarea acestora de catre  presedintele de sedinta si contrasemnarea pentru legalitate de catre secretarul general al orasului;
      - asigura comunicarea hotararilor adoptate de consiliu local prefectului judetului Gorj, primarului orasului, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si tuturor celor interesati, în conditiile legii;
       - asigura publicitatea privind activitatea Consiliului Local prin afisarea dispozitiei de convocare a sedintelor consiliului local (de unde rezulta data desfasurarii sedintelor si ordinea de zi a acestora), afisarea la sediu a hotararilor adoptate si a proceselor verbale ale sedintelor consiliului, precum si asigurarea publicarii în ziarul local "Gazeta de Carbunesti" a hotararilor de consiliu si pe site-ul Primariei Targu Carbunesti;
        - asigura evidenta statistica a hotararilor consiliului local, constituirea dosarelor de sedinta,  arhivarea documentelor si predarea catre Arhiva,  în conformitate cu prevederile legale;
        - întocmeste tabel nominal cu prezenta consilierilor locali la  sedintele   consiliului  local  si  ale  comisiilor de specialitate pe care o prezinta Serviciului buget-contabilitate, resurse umane în vederea acordarii indemnizatiei lunare;
       - primeste si tine evidenta plangerilor prealabile formulate împotriva hotararilor consiliului local  si întocmeste raspunsurile la acestea, pe baza punctelor de vedere întocmite de compartimentele care au  propus initierea hotararilor respective;
       - gestioneaza conform prevederilor legale,  activitatea   privind declaratiile de avere si de interese ale alesilor locali;
       - primeste, înregistreaza si arhiveaza rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;
       - propune initierea de proiecte de hotarari avand ca obiect schimbarea consilierilor locali în diferite comisii constituite prin hotarari ale consiliului local, vacantarea locurilor de consilier local; 
       - tine evidenta consilierilor locali si a schimbarilor survenite în timpul mandatului, elaborand baze proprii  de date;
       - gestioneaza activitatea privind consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a hotararilor cu caracter normativ, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;
       - acorda consilierilor locali asistenta si consultatii de specialitate în desfasurarea activitatii, pentru îndeplinirea mandatului;sprijinirea comisiilor de specialitate ale consiliului local în desfasurarea în bune conditiuni a activitatii;sprijinirea consilierilor locali si a primarului orasului în organizarea si desfasurarea audientelor;
       - prezinta informari si note de relatii la solicitarea Consiliului  Local, a primarului, viceprimarului, secretarului sau a compartimentelor din cadrul institutiei cu care colaboreaza pentru solutionarea problemelor ce intra în competenta Primariei orasului Tg-Carbunesti;
       - îsi însuseste legislatia si normele de protectie a muncii specifice locului de munca si desfasoara lucrul în conditii de securitate în munca, în conformitate cu legislatia si normele de protectie a muncii;
       - îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de Consiliul Local, de primar, viceprimar si de secretarul general al orasului, în conditiile legii.Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
Ultima actualizare 04.04.2024