Create your own web pages in minutes...
Serviciul Buget-Contabilitate, Resurse Umane, Impozite si taxe locale

Sef Serviciu : Borcan Alin Paul

Este parte componenta din structura organizatorica a Primariei Orasului Targu Carbunesti si este format din:

  • Consilier Superior Berbecel Georgeta Niculina
  • Consilier Superior Berbecel Adelin
  • Consilier Superior Birau Simona
  • Consilier Superior Cocioaba Janina
  • Consilier Superior Dodoaca Ivona
  • Consilier Superior Dogaru Camelia Natalia
  • Consilier Superior Popescu Emilia
  • Consilier Superior Postelnicu Florentina Alina
  • Consilier Superior Sucitu Iuliana


        Atributii

   
- elaboreaza proiectul bugetului local si asigura publicarea acestuia în presa locala;
- întocmeste comunicarile pentru fiecare ordonator secundar privind bugetul anual repartizat si ori de câte ori au loc rectificari de buget,  urmarind încadrarea sumelor solicitate pe capitole, subcapitole si titluri în volumul creditelor aprobate în buget;
- întocmeste note justificative privind transferuri din bugetul de stat;
- asigura întrebuintarea si executarea bugetului local;
- supune spre aprobarea Consiliului local contul de cheltuieli a exercitiului bugetar;
- întocmeste prognozele bugetare;
- tine evidenta deschiderilor de credite pe fiecare unitate de învatamânt pentru cheltuieli de personal si burse, sanatate, asistenta sociala, arta, cultura, gospodarie comunala, administratie locala, aparare civila, energie termica, abonamente calatori, investitii,
- întocmeste contul de încheiere a exercitiului bugetar;
- elaboreaza studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în functie de necesitatile si de spiritul de economicitate;
- organizeaza, controleaza si raspunde de modul de desfasurare a activitatii de evidenta  contabila;
- întocmeste darile de seama asupra executarii planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
- întocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul Primariei, precum si centralizarea bilanturilor ordonatorilor de credite finantati din bugetul local;
- primeste si verifica extrasele de cont ale bancilor cu documentele însotitoare privind miscarea corecta si exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însotitoare;
- întocmeste notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât si pentru cele autofinantate si fondurilor speciale legal constituite;
- conduce evidenta cheltuielilor si creditelor organizate în domeniul constructiei   de locuinte conform prevederilor legale în vigoare;
- angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de conducatorul unitatii, în toate operatiunile de patrimoniu;
- organizeaza si conduce evidenta contabila;
- asigura întocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor contabile;
- tine evidenta patrimoniului  privat al Primariei ;
- întocmeste N.I.R. pe baza documentelor de achizitionare la nivel de preturi si repere;
- întocmeste bonuri de miscare pentru mijloacele fixe receptionate;
- întocmeste bonuri de consum pentru scoaterea   din folosinta a obiectelor de inventar si completeaza fisele de evidenta a obiectelor de inventar ;
- urmareste si tine evidenta miscarilor mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, de la un loc la altul;
- periodic face punctaj cu gestionarii de mijloace fixe si obiecte de inventar, iar  în cazul în care se constata deficiente ia masurile ce se impun pentru intrarea în legalitate;
- întocmeste registrul cu numerele de inventar a mijloacelor fixe si completeaza fisele de evidenta a mijloacelor fixe;
- participa la inventarierea anuala a patrimoniului;
- asigura si verifica întocmirea deconturilor privind acordarea subventiilor pentru transportul de calatori si decontarile pentru diferentele de pret la energie termica;
- verifica periodic proiectele de operatiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv din punct de vedere al legislatiei, regularitatii si încadrarii în limitele angajamentelor bugetare la ordonatorii secundari de credite stabilite potrivit legii în baza dispozitiilor ordonatorului de credite;
- verifica situatiile de lucrari si raspunde  pentru efectuarea decontarii situatiilor de lucrari ;
- tine evidenta cheltuielilor efectuate: materiale, investitii, sponsorizari, fonduri speciale;
- tine evidenta furnizorilor si debitorilor;
- raspunde de modul de stabilire si retinere a datoriilor catre stat aferente salariilor si întocmeste documentele necesare platii acestora;
- informeaza asupra situatiilor deosebite, propune masuri de solutionare a  acestora si raspunde pentru rezolvarea lor;
- asigura existenta, integritatea si pastrarea  bunurilor, valorilor de orice fel aflate în patrimoniu;
- utilizeaza valorile materiale de orice fel, declaseaza si caseaza bunuri aflate în patrimoniu  Primariei,
- efectueaza în numerar sau prin cont încasari si plati  în lei si în valuta de orice natura, inclusiv salariile si retinerile din acestea si alte obligatii , controleaza modul cum sunt gestionate aceste fonduri;
- efectueaza controlul în totalitate sau prin sondaj în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatilor de sustragere, conditiilor de pastrare si gestionare, cuprinzând un numar reprezentativ de repere si documente care sa permita tragerea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financiar si de gestiune;
- prezinta actele de control întocmite, concluziile controlului efectuat pentru a se dispune masurile ce trebuiesc luate în vederea înlaturarii abaterilor constatate si a tragerii la raspundere a persoanelor care au savârsit nereguli sau au produs pagube materiale;
- întocmeste contul de încheiere al exercitiului bugetar;
- elaboreaza studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare în functie de necesitati si în spiritul de economicitate;
- organizeaza si întocmeste darile de seama trimestriale si anuale asupra executarii planului de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local;
- întocmeste bilantul trimestrial si anual privind bugetul propriu, precum si centralizarea bilanturilor ordonatorilor de credite finantati din bugetul local;
- organizeaza si controleaza inventarierea anuala si ocazionala a mijloacelor materiale si banesti si face propuneri pentru îmbunatatirea activitatii;
- organizeaza, controleaza si raspunde de modul de desfasurare a activitatii de evidenta contabila ;
- organizeaza si verifica modul de gestionare a valorilor materiale, a  fondurilor fixe, a decontarilor cu debitorii si creditorii, exercita controlul periodic asupra organizarii evidentei gestionare în vederea prevenirii înstrainarii, distrugerii sau aprovizionarii peste nevoile reale ale subunitatilor;
- primeste si verifica extrasele de cont ale bancilor cu documentele însotitoare privind miscarea corecta si exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însotitoare;
- conduce evidenta cheltuielilor si creditelor organizate în domeniul constructiilor de locuinte, conform prevederilor legale în vigoare;
- întocmeste notele contabile, atât pentru fondurile bugetare, cât si pentru cele autofinantate si fondurile speciale  legal constituite;
- verifica si centralizeaza, zilnic, operatiunile ce se fac prin casieria Primariei si asigura încasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata, luându-se masurile ce se impun pentru stabilirea raspunderilor materiale;
- întocmeste ordinele de plata;
- întocmeste CEC-urile pentru ridicarea de numerar din conturile unitatii ;
- întocmeste constituirea de garantii pentru personalul încadrat conform dispozitiilor legale;
- analizeaza executia bugetului, face propuneri privind virarile de credite si modificarile de alocatii trimestriale;
- centralizeaza solicitarile lunare de credite ale ordonatorilor tertiari în vederea repartizarii creditelor;
- efectueaza deschiderea lunara de credite în conformitate cu prevederile bugetului local si cu normele trezoreriei;
- repartizeaza credite bugetare ordonatorilor tertiari în conformitate cu aprobarile conducerii;
- urmareste zilnic, la trezorerie, disponibilitatile banesti în functie de care se stabilesc prioritatile la plata;
- centralizeaza lunar, bonurile de consum primite de la magazie si întocmeste nota contabila;
- înregistreaza justificarea ordinelor de deplasare, primite de salariatii unitatii;
- verifica borderourile de justificare a timbrelor postale si face înregistrarea consumului în contabilitate ;
- urmareste înregistrarea în contabilitate a modificarilor intervenite în patrimoniul public;
- asigura evidenta tehnico-operativa a bunurilor de inventar si a valorilor  materiale;
- verifica periodic si pune de acord stocurile din evidenta tehnico-operativa cu evidenta contabila;
îndeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau încredintate de autoritatea deliberativa si executiva.Weather by Freemeteo.com
Primăria si Consiliul Local Târgu Cărbunesti
www.primariacarbunesti.ro © 2011. All Rights Reserved.
Formulare pentru impozitele si taxele locale prevazute in ordinul Nr.4086/2015 al M.F.P.,
valalabile cu 01/01/2016

Nr.
Crt
DENUMIREA
MODEL ITL
PERSOANE FIZICE
1
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice
2
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
3
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote – persoane fizice/juridice
4
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfa peste 12T – persoane fizice/juridice
5
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa
6
Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice
7
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
8
Declaratie initiala de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare
PERSOANEJURIDICE
1
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice
2
Declaratia fiscala  pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice
3
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul unor autovehicule/remorci, semiremorci, rulote – persoane fizice/juridice
4
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, în cazul autovehiculelor de transport marfa peste 12T – persoane fizice/juridice
5
Declaratie fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa
6
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate – persoane juridice
7
Declaratia fiscala – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate – persoane juridice
8
Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
9
Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridic
Va comunicam ca incepand cu data de 18.01.2018, conform Ordinului 7166/18.12.2017, privind stabilirea obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic, a fost deschis la Trezoreria Tg-Carbunesti contul unic de venituri "Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire" - RO10TREZ33721A470400xxxx -Cod fiscal -4898681
Ultima actualizare 04.04.2024